HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza297 -- 生天法

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza297 雜阿含: za1299 Derge: Derge 330 (lha'i mdo nyung du) cf. Peking Peking 996 Sk(E): Enomoto 1994, no.1299 (Ads, pp. (128f.).)

bza297

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天──威顏晃曜,光色殊常,來詣祇洹,赫然 * 大明──,頂禮佛足,退坐一面,而說偈言:

修行何戒行    復作何威儀
有何功德力    造作何業行
具足何等法    得生於天上
願世尊悲愍    為我開顯說

爾時世尊以偈答 * 曰:

我今為汝說    汝當至心聽
諸欲生天者    先當斷殺生
善修於禁戒    守攝於諸根
不害有生類    便得生天上
不盜他財物    彼與樂受取
斷於奸盜心    便得生天上
不奸他婦女    度邪婬彼岸
自足己妻色    便得生天上
為利自己身    亦 * 欲利于彼
并為財利故    遠離諸放逸
實語不虛妄    便 * 得生天上
除去於兩舌    不鬪亂彼此
樂出和合語    以此因緣故
便得生天上    斷於麁惡言
讒刺觸惱故    吐辭皆柔軟
聞者生欣悅    以是業緣故
得生于天上    除斷 * 於綺語
不談無益事    知時 * 而說法
便得生天上    若聚落曠野
不生貪利想    於他財物所
不起愚癡心    便得生天上
慈心不害物    不 * 挾怨憎心
向於群生類    心無怒害想
便得生天上    信業及果報
能修信施者    二事俱生信
具足得正見    便得生天上
如斯眾善法    白淨十業道
悉能修行者    必得生天上

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
久捨於嫌怖    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1299

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

何戒何威儀    何得何為業
慧者云何住    云何往生天

爾時世尊說偈答言:

遠離於殺生    持戒自防樂
害心不加生    是則生天路
遠離不與取    與取心欣樂
斷除賊盜心    是則生天路
不行他所受    遠離於邪婬
自受知止足    是則生天路
自為己及他    為財及戲笑
妄語而不為    是則生天路
斷除於兩舌    不離他親友
常念和彼此    是則生天路
遠離不愛言    軟語不傷人
常說淳美言    是則生天路
不為不誠說    無義不饒益
常順於法言    是則生天路
聚落若空地    見利言我有
不行此貪想    是則生天路
慈心無害想    不害於眾生
心常無怨結    是則生天路
苦業及果報    二俱生淨信
受持於正見    是則生天路
如是諸善法    十種淨業跡
等受堅固持    是則生天路

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


於時,天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

a lpa de ba tā sū tra lha'i mdo nyung du

From the Derge edition. Derge 330. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 297.

sangs rgyas dang/ byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo/ 'di skad bdag gis thos pa dus gcig na/ bcom ldan 'das mnyan yod na rgyal bu rgyal byed kyi tshal mgon med zas sbyin gyi kun dga' ra ba na bzhugs te/

de nas lha zhig bcom ldan 'das ga la ba der song ste phyin nas bcom ldan 'das kyi zhabs la mgo bos phyag 'tshal te phyogs gcig tu bdug go/ phyogs gcig tu 'dug nas lha des bcom ldan 'das la zhu ba zhus pa/

tshul khrims gang lags spyod pa gang/ yon tan gang lags las gang gis/
gnas pa ji ltar shes rab gang/ skye po gang dag mtho ris mchi/
lha la thugs brtse nyer bzung nas/ ston pas de la lung bstan pa/

skye bo mtho ris gang 'gro ba/ lha khyod nga la rab tu nyon/
srog gcod pa las phyir ldog cing/ khrims bzung yang dag sdom la dga'/
gang dag 'byung bo mi 'tshe ba/ skye bo de dag mtho ris 'gro/
gang dag ma byin len spong zhing/ sbyin pa gtong la rtag dga' ste/
rku ba spong zhing mi rku ba/ skye bo de dag mtho ris 'gro/
gzhan gyi chung ma'i thad mi 'gro/ log par gyem pa rnam par spong/
bdag gi chung mas chog sems pa/ skye bo de dag mtho ris 'gro/
gzhan gyi don la rku byed dang/ bdag gi phyir dang 'jigs pa'i phyir/
brdzun gyi tshig rnams mi smra ba/ skye bo de dag mtho ris 'gro/
grogs po rtag par 'byed byed pa/ phra ma'i tshig rnams rab spong zhing/
gang dga 'dun par rab dga' ba/ skye bo de dag mtho ris 'gro/
rgyags la rten cing zhe gcod pa/ tshig rtsub dag ni rnam sbyong zhing/
'jam po'i tshig tu gang smra ba/ skye bo de dag mtho ris 'gro/
don med gnas dang ldan pa yi/ kyal pa'i tshig rnams rab spong zhing/
gang yang dus su chos smra ba/ skyes bo de dag mtho ris 'gro/
grong ngam 'on te dgon pa na/ gzhan gyis bdag gir byas pa la/
de la chags sems gang med pa/ skye bo de dag mtho ris 'gro/
byams pa'i sems kyis mi 'tshe zhing/ gnod par sems pa med pa yis/
skys bo kun la mi gnod pa/ skye bo de dag mtho ris 'gro/
las dang las kyi rnam smin dang/ gnyi ga la yang gang dad cid/
yang dag lta pa yang dag 'dzin/ skye bo de dag mthi ris 'gro/
dge ba'i chos rnams 'di dag ni/ dkar po'i chos kyi lam bcu ste/
gang dag yang dag 'dzin 'gyur ba/ skye bo de dag mtho ris 'gro/

bram ze mya ngan 'das pa dang/ dgra dang 'jigs pa kun 'das shing/
'jig rten chags med rgal ba ni/ mang po yod par ma mthong ngo/

bcom ldan 'das kyis de skad ces bka' stsal nas lha de yi rangs te/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do/


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.