HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza141 -- 於睡名寤

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza141 雜阿含: za1003 SN: SN,I,003 (Jāgara)

bza141

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光顯照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

誰於睡名寤    誰於寤名睡
云何染塵垢    云何得清淨

佛以偈答言:

若持五戒者    雖睡名為寤
若造五惡者    雖寤名為睡
若為五蓋覆    名為染塵垢
無學五分身    清淨離塵垢

天復說偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天聞佛所說,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1003

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。 時彼天子說偈問佛:

幾人於覺眠    幾人於眠覺
幾人取塵垢    幾人得清淨

爾時世尊說偈答言:

五人於覺眠    五人於眠覺
五人取於垢    五人得清淨

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Jāgarasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 003. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 141.

Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Kati jāgarataṃ suttā, kati suttesu jāgarā;
katibhi [var] rajamādeti, katibhi [var] parisujjhatī”ti.
“Pañca jāgarataṃ suttā, pañca suttesu jāgarā;
pañcabhi [var] rajamādeti, pañcabhi [var] parisujjhatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.