HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza235 -- 六情生諸苦

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza235 雜阿含: za1008 SN: SN,I,041 (Loka) Sk(E): Enomoto 1994, no.1008 (SHT 4, no. 50a, 28f. [see Eno 1982, pp. (82)f.].)

bza235

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光顯照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

云何 * 生世間    云何得和合
* 愛世間有    何物苦世間

爾時世尊以偈答言:

六愛生世間    六觸能和合
* 愛能得有    六情生諸苦

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1008

如是我聞: 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

從地起眾生    何者為最勝
於空墮落者    復以何勝上
凡所祈請處    何者最第一
於諸言語中    何者為上辯

時有一天子本為田家子,今得生天上,以本習故,即便說偈答彼天子:

五穀從地生    是則為最勝
種子於空中    落地為最勝
[絳-糸+牛]牛資養人    是則依中勝
愛子有所說    是則言中勝

彼發問天子語答者言:

「我不問汝,何故多言輕躁妄說?我自說偈問世尊言:

從地起眾生    何者為最勝
於空墮地者    復以何為勝
凡所祈請處    何者為最勝
於諸言語中    何者為上辯

爾時世尊說偈答言:

從下踊出者    三明為最上
從空流下者    三明亦第一
賢聖弟子僧    是師依之上
如來之所說    諸說之最辯

時彼天子復說偈言:

世間幾法起    幾法相順可
世幾法取愛    世幾法損減

爾時世尊說偈答言:

世六法等起    世六法順可
世六法取愛    世六法損減

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Lokasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 041. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 235.

“Kismiṃ loko samuppanno, kismiṃ kubbati santhavaṃ;
kissa loko upādāya, kismiṃ loko vihaññatī”ti.
“Chasu loko samuppanno, chasu kubbati santhavaṃ;
channameva upādāya, chasu loko vihaññatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.