HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza245 -- 業為大怖畏

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza245 雜阿含: za1018 SN: SN,I,037 (Paṭhamajana) Sk(E): Enomoto 1994, no.1018 (SHT 3, no. 823 B6.)

bza245

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

眾生誰所生    云何常馳求
生死常輪轉    何者大怖畏

爾時世尊以偈答曰:

愛能生眾生    意識馳諸塵
眾生處生死    業為大怖畏

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久 * 捨棄    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1018

如是我聞:一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

何法生眾生    何等前驅馳
云何起生死    何法甚可畏

爾時世尊說偈答言:

愛欲生眾生    意在前驅馳
眾生起生死    業為甚可畏

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Paṭhamajanasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 037. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 245.

“Kiṃsu janeti purisaṃ, kiṃsu tassa vidhāvati;
kiṃsu saṃsāramāpādi, kiṃsu tassa mahabbhayan”ti.
“Taṇhā janeti purisaṃ, cittamassa vidhāvati;
satto saṃsāramāpādi, dukkhamassa mahabbhayan”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.