HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza247 -- 四陰名最勝

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza247 雜阿含: za1020 SN: SN,I,039 (Nāma)

bza247

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

何物為第一    諸物中最勝
云何在處處    而得於最上
有何一種法    於世間自在

爾時世尊以偈答曰:

* 於諸世物中    四陰名最勝
善於彼處處    皆得為最上
四陰名一法    於世間自在

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1020

如是我聞:一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

何法映世間    何法無有上
何等為一法    普制御眾生

爾時世尊說偈答言:

名者映世間    名者世無上
唯有一名法    能制御世間

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Nāmasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 039. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 247.

“Kiṃsu sabbaṃ addhabhavi [var] , kismā bhiyyo na vijjati;
kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū”ti [var] .
“Nāmaṃ sabbaṃ addhabhavi, nāmā bhiyyo na vijjati;
nāmassa ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.