HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza309 -- 唯佛無上明

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza309 雜阿含: za1310 SN: SN,I,047 (Māgadha) Sk(E): Enomoto 1994, no.1310 (Uv 33.74ab.)

bza309

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子,名曰彌佉,來詣佛所──威光顯耀,赫然大明──,頂禮佛足已,却坐一面,而說偈言:

云何於世間    顯發於照明
何者是無上    第一之照明
如是甚深義    願佛為我說

爾時世尊以偈答曰:

於一切世間    凡有三照明
云何三照明    所謂日月火
能於晝夜中    處處為照明
天上及人間    唯佛無上明


時彌佉天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1310

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時有彌耆迦天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彌耆迦天子說偈問佛:

明照有幾種    能照明世間
唯願世尊說    何等明最上

爾時世尊說偈答言:

有三種光明    能照耀世間
晝以日為照    月以照其夜
燈火晝夜照    照彼彼色像
上下及諸方    眾生悉蒙照
人天光明中    佛光明為上


佛說此經已,彌耆迦天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Māgadhasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 047. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 309.

Sāvatthinidānaṃ.

Ekamantaṃ ṭhito kho māgadho devaputto bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi–

“Kati lokasmiṃ pajjotā, yehi loko pakāsati;
bhavantaṃ puṭṭhumāgamma, kathaṃ jānemu taṃ mayan”ti.
“Cattāro loke pajjotā, pañcamettha na vijjati;
divā tapati ādicco, rattimābhāti candimā.
“Atha aggi divārattiṃ, tattha tattha pakāsati;
sambuddho tapataṃ seṭṭho, esā ābhā anuttarā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.