HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza349 -- 五輻車輪

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza349 雜阿含: za0955

bza349

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時佛告諸比丘:

「譬如五輻車輪,其有力者,旋轉速疾。一切眾生亦復如是,為無明覆,輪轉五道。所謂人、天、地獄、餓鬼及以畜生,如是無始生死。是故──比丘!──當斷諸有,應作善法。」


諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-0955

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時世尊告諸比丘:

「眾生無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際。譬如,比丘!若有士夫轉五節論,常轉不息;如是眾生轉五趣論,或墮地獄、畜生、餓鬼及人、天趣,常轉不息。如是無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際。是故,比丘!當如是學:斷除諸有,莫令增長!」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行!


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.