HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza134 -- 福業增長

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza134 雜阿含: za0997 SN: SN,I,033 (Vanaropa)

bza134

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所。禮佛足已,在一面坐。時此天光甚為熾盛,普照祇洹,悉皆大明。爾時此天却坐一面,而說偈言:

云何於晝夜    福業常增長
如法而持戒    何人趣天道

爾時世尊復說偈言:

種植園苑林    洪流置橋船
曠野造好井    要路造客舍
是人於日夜    福業常增長
正法淨持戒    如是趣天道

天讚偈 * 曰:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0997

如是我聞: 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。 時彼天子說偈問佛:

云何得晝夜    功德常增長
云何得生天    唯願為解說

爾時世尊說偈答言:

種植園果故    林樹蔭清涼
橋船以濟度    造作福德舍
穿井供渴乏    客舍給行旅
如此之功德    日夜常增長
如法戒具足    緣斯得生天

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Vanaropasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 033. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 134.

“Kesaṃ divā ca ratto ca, sadā puññaṃ pavaḍḍhati;
dhammaṭṭhā sīlasampannā, ke janā saggagāmino”ti.
“Ārāmaropā vanaropā, ye janā setukārakā;
papañca udapānañca, ye dadanti upassayaṃ.
“Tesaṃ divā ca ratto ca, sadā puññaṃ pavaḍḍhati;
dhammaṭṭhā sīlasampannā, te janā saggagāmino”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.