HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza197 -- 身異命異

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza197 雜阿含: za0963 SN: SN,III,257 (Rūpa-aññāṇa)

bza197

如是我聞:一時佛在王舍城 迦蘭陀竹林


爾時犢子梵志來詣佛所,問言:

「瞿曇!若有愚癡,起如是見,作斯論言:『世間是常。唯此事實,餘則無實。……(乃至)我不生彼,非非生彼。』」

佛告犢子:

「不知色者,作是見,作是論說,言:『世間色悉皆是常。』自執此見,以為真實,謂諸餘者,以為虛妄。常無常,亦常亦無常,非常非非常;世間有邊無邊,非有邊非無邊,非非有邊非非無邊;身一神一,身異神異;我死此生彼,死此不生彼,我死此亦生彼,亦不生彼,我死此非生彼,非非生彼。受、想、行、識,亦復如是。」

犢子言:

「瞿曇!若有智者,不取是見,不取是論,亦復不應起如此見,作如斯論言:『世界是常。此見為是,餘見為非。』」

佛告犢子:

「若能知色,解其性相,如斯等人不起是見,不作是論言:『世界常無常,亦常亦無常,非常非非常見,亦復如是;世界有邊無邊,亦有邊亦無邊,非有邊非非有邊,亦復如是;身一命一,身異命異;我死此生彼,死此不生彼,亦生彼亦不生彼,非生彼非非生彼,亦復如是。』受、想、行、識,亦如上說。若了知識,解其性相,如斯等人不起是見,不作是論言:『識是常。此見為是,餘見為非。識為無常,亦常亦無常,非常非非常見,亦復如是;識有邊無邊,亦有邊亦無邊,非有邊非非有邊,亦復如是;身一命一,身異命異;我死此生彼,死此不生彼,亦生彼亦不生彼,非生彼非不生彼,亦復如是。』不知者,如知者說。見者、不見者,如知者說。解、不解,亦如上說。通徹、不通徹,亦如上說。有相、無相,亦如上說。其義深淺,亦如上說。 * 寤寤、不 * 寤寤,亦如上說。」


犢子梵志聞佛所說,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-0963

如是我聞:一時佛住王舍城 迦蘭陀竹園


時有婆蹉種出家來詣佛所,與世尊相問訊慰勞已,退坐一面,白佛言:

「瞿曇!彼云何無知故,作如是見、如是說:『世間常,此是真實,餘則虛妄;世間無常、世間常無常、世間非常非無常,世有邊、世無邊、世有邊無邊、世非有邊非無邊,命即是身、命異身異,如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死』?」

佛告婆蹉:

「於色無知故,作如是見、如是說:『世間常,此是真實,餘則虛妄,……乃至非有非無後死。』於受、想、行、識無知故,作如是見、如是說『世間常,此是真實,餘則虛妄,……乃至非有非無後死。』」

婆蹉白佛:

「瞿曇!知作法故,不如是見、如是說:『世間常,此是真實,餘則虛妄,……乃至非有非無後死。』」

佛告婆蹉:

「知色故,不如是見、如是說:『世間常,此是真實,餘則虛妄,……乃至非有非無後死。』知受、想、行、識故,不作如是見、如是說:『世間常,此是真實,餘則虛妄,……乃至非有非無後死。』如是不知、知,如是不見、見,不識、識,不斷、斷,不觀、觀,不察、察,不覺、覺。」


佛說此經已,婆蹉種出家聞佛所說,歡喜隨喜,從坐起而去。


View TEI-XML Source

Rūpa-aññāṇasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, III, 257. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 197.

Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho vacchagotto paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodi. Sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho vacchagotto paribbājako bhagavantaṃ etadavoca–

“ko nu kho, bho gotama, hetu, ko paccayo, yānimāni [var] Anekavihitāni diṭṭhigatāni loke uppajjanti– sassato lokoti vā, asassato lokoti vā, antavā lokoti vā, anantavā lokoti vā, taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā, aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti vā, hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā, na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā, hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā, neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā”ti?

“Rūpe kho, vaccha, aññāṇā, rūpasamudaye aññāṇā, rūpanirodhe aññāṇā, rūpanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇā; evamimāni anekavihitāni diṭṭhigatāni loke uppajjanti– sassato lokoti vā…pe… neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vāti. Ayaṃ kho, vaccha, hetu, ayaṃ paccayo, yānimāni [var] Anekavihitāni diṭṭhigatāni loke uppajjanti– sassato lokoti vā, asassato lokoti vā…pe… neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.