HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza239 -- 瞋污染眾生

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza239 雜阿含: za1012

bza239

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

何物迷世間    何物和合有
* 誰污眾生    云何竪於幢

爾時世尊以偈答曰:

無明迷世間     * 愛著和合有
瞋污染眾生    我慢竪為幢

天復以偈問言:

何誰無蓋障    何誰斷於 *
誰出於污染    請能倒大幢

爾時世尊以偈答曰:

如來無蓋障    正智得解脫
彼無有蓋障    能盡 * 于愛結
出離於塵垢    傾於我慢幢

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1012

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

誰隱彼世間    誰繫於世間
誰憶於眾生    誰建眾生幢

爾時世尊說偈答言:

無明覆世間    愛結縛眾生
隱覆憶眾生    我慢眾生幢

時彼天子即復說偈而問佛言:

誰無有覆蓋    誰復無愛結
誰即出隱覆    誰不建慢幢

爾時世尊說偈答言:

如來等正覺    正智心解脫
不為無明覆    亦無愛結繫
超出於隱覆    摧滅我慢幢

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.