HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza280 -- 云何得善友

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza280 雜阿含: za1282 Sk(E): Enomoto 1994, no.1282 (Ybhūś 7.1f.; SHT 5, no. 1250 [Frgm.SĀ(Eno), pp. 88--90].)

bza280

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,身光晃曜,遍照祇洹,來詣佛所,禮佛足已,退坐一面,而說偈言:

云何得名稱    云何得財業
云何得稱譽    云何得親友

爾時世尊以偈答曰:

持戒得名稱    布施得財寶
實語得稱譽    普施眾皆親

天復以偈讚言:

我昔已曾見    婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1282

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

云何得名稱    云何得大財
云何德流聞    云何得善友

爾時世尊說偈答言:

持戒得名稱    布施得大財
真實德流聞    恩惠得善友

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Enomoto 1994, no.1282

From Fumio Enomoto, "A comprehensive study of the Chinese Samyuktagama : Indic texts corresponding to the Chinese Samyuktagama as found in the Sarvastivada-Mulasarvastivada literature", Kyoto : Kacho Junior College, 1994. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 280.

[ref]

kathaṃ yaśasvī bhavati     kathaṃ bhavati bhogavān |
kathaṃ kīrtim avāpnoti     kathaṃ mitrāṇi vindati || [ref]

śīlād yaśasvī bhavati     dānād bhavati bhogavān |
satyena kīrtim āpnoti     dadan mitrāṇi vindati || [ref]


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.