HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza281 -- 集財為四分

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza281 雜阿含: za1283 Sk(E): Enomoto 1994, no.1283 (SHT 4, no. 412 (30)*.) cf. DN DN,III,180 (Siṅgāla)

bza281

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光顏晃曜,赫然甚明,遍于祇洹,來詣佛所,頂禮佛足,退坐一面,而說偈言:

云何生為人     * 如見極明了
集諸財寶利    多少義云何

爾時世尊以偈答曰:

先學眾 * 技能    次集諸財寶
集財為四分    一分供衣食
二分營作事    一分俟匱乏
種田是初業    商估是為次
蕃息養牛群    羔牛并六畜
復有諸子息    各為 * 求妻婦
出女并姊妹    及六畜家法
調和得利樂    不和得苦惱
作事令終訖    終不中休廢
智者善思惟    深知於得失
善解作不作    財寶來趣己
如河歸大海    勤修於事業
如蜂採眾華    日日常增長
晝夜聚財業    如彼蜂增長
財不寄老朽    不與邊遠人
惡人作鄙業    勢力勝己者
終不以財寶    與如是等人
與財為親厚    債索時忿諍
怪哉財義利    失財失親友
但如法聚財    不應作非法
丈夫如法作    端嚴極熾盛
既能自衣食    又復惠施人
調適不失度    命終得生天

天復以偈讚 * 曰:

我昔已曾見    婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖    以度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1283

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜來詣佛所,稽首佛足,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

云何人所作    智慧以求財
等攝受於財    若勝若復劣

爾時世尊說偈答言:

始學功巧業    方便集財物
得彼財物已    當應作四分
一分自食用    二分營生業
餘一分藏密    以擬於貧乏
營生之業者    田種行商賈
牧牛羊興息    邸舍以求利
造屋舍床臥    六種資生具
方便修眾具    安樂以存世
如是善修業    黠慧以求財
財寶隨順生    如眾流歸海
如是財饒益    如蜂集眾味
晝夜財增長    猶如蟻積堆
不付老子財    不寄邊境民
不信姦狡人    及諸慳悋者
親附成事者    遠離不成事
能成事士夫    猶如火熾然
善友貴重人    敏密修良者
同氣親兄弟    善能相攝受
居親眷屬中    摽顯若牛王
各隨其所應    分財施飲食
壽盡而命終    當生天受樂

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Enomoto 1994, no.1283

From Fumio Enomoto, "A comprehensive study of the Chinese Samyuktagama : Indic texts corresponding to the Chinese Samyuktagama as found in the Sarvastivada-Mulasarvastivada literature", Kyoto : Kacho Junior College, 1994. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 281.

[ref]

+ + bh(o)gān upārjitya     caturdhā vibhajed dhanam ||
ekena bhogān bhuñjīta     + + + + + + + + |
+ + + + + + + +     + āpatsu bhaviṣ(yati) ||
(kṛ)ṣi vāṇijyā(ṃ go)rakṣya(ṃ)     c(atu)rthaṃ paśuvardhanam |
āveśan. + + + +     + + + + + + + + ||
+ + + + + + .. saḥ     s. .. + + .. + vahaḥ |
e(vaṃ) s. .. + + + ..     + narā artha + + kāḥ ||
+ + + + + + + +     + + + + + + + + |
abh(i)saṃ + + + + +     bhr(ama)rāṇā(ṃ) (ya)th(ā) ma(dhuḥ) |
(val)m(ī)kān iva va(r)dha +     (bho)g. + + + + + + ||
+ + + + + + + +     + + + + + .. si .. |
.. rau + + + karmabhyo     na .. lībhyaḥ + thaṃ cana ||
kṛtyam eva sadā ku(ryāt)     + + + + + + + + |
+ + + + + + + +     + .. te 'gnir iva jvala(n) ||
mitrair amātyaiś ca tathā suhṛdbhiḥ
sālohitai(ḥ) + + + + + + + |
+ + + + + + + + + + +
datvā ca bhukt(v)ā ca yathārham eva |
prāpto 'pi martyo vaśam antakasya


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.