HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza303 -- 魔不得其便

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza303 雜阿含: za1304 SN: SN,I,052 (Veṇḍu)

bza303

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子,名曰 * ──威光炳曜,赫然大明──,來詣祇洹,頂禮佛足,却坐一面,而說偈言:

諸親近佛者    無不得歡喜
咸令一切人    樂於 * 汝法教
能令修學者    獲得不放逸

爾時世尊以偈答曰:

此法善教 * 誡    知時不放逸
於魔得自在    魔不得其便


時毘 * 忸天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1304

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有毘瘦紐天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼毘瘦紐天子而說偈言:

供養於如來    歡喜常增長
欣樂正法律    不放逸隨學

爾時世尊說偈答言:

若如是說法    防護不放逸
以不放逸故    不隨魔自在


於是,毘瘦紐天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Veṇḍusuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 052. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 303.

Ekamantaṃ ṭhito kho veṇḍu [var] devaputto bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Sukhitāva te [var] manujā, sugataṃ payirupāsiya;
yuñjaṃ [var] gotamasāsane, appamattā nu sikkhare”ti.
“Ye me pavutte siṭṭhipade [var] [var] ,
anusikkhanti jhāyino;
kāle te appamajjantā,
na maccuvasagā siyun”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.