HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza176 -- 名色盡,池枯竭

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza176 雜阿含: za0601 SN: SN,I,015 (Sara) cf. Sn Suttanipāta, 198 (Ajitamāṇavapucchā, vv.1032-37) cf. DN DN,I,223 (11. Kevaṭṭasuttaṃ, Tīradassisakuṇupamā) Sk(E): Enomoto 1994, no.0601 (Ybhūś 8.1--3; SHT 4, no. 50a, 25--27 [see Eno 1982, pp. (82)f.].)

bza176

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

池水云何竭    有何流還返
世間之苦樂    何處都消盡

爾時世尊以偈答曰:

眼耳與鼻舌    并及於身意
名色都消盡    如是池枯竭
盡於諸結業    世間之苦樂
於斯盡無餘    亦無有還返

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0601

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

薩羅小流注    當於何反流
生死之徑路    於何而不轉
世間諸苦樂    何由滅無餘

爾時世尊說偈答言:

眼耳鼻舌身    及彼意入處
名色滅無餘    薩羅小還流
生死道不轉    苦樂滅無餘

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Sarasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 015. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 176.

“Kuto sarā nivattanti, kattha vaṭṭaṃ na vattati;
kattha nāmañca rūpañca, asesaṃ uparujjhatī”ti.
“Yattha āpo ca pathavī, tejo vāyo na gādhati;
ato sarā nivattanti, ettha vaṭṭaṃ na vattati;
ettha nāmañca rūpañca, asesaṃ uparujjhatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.